Historie - Hasiči Broumov

Hasiči Broumov

Historie

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje
územní odbor Náchod
požární stanice Broumov

2005     2006     2007     2008     2009     

     Dne 12.4.1974 bylo zřízeno detašované pracoviště okresního veřejného požárního útvaru, požární stanice Broumov. Umístěno bylo do požární zbrojnice Městského požárního sboru v Broumově, s jehož členy zabezpečovalo výjezdy k požárům v rámci stanoveného hasebního obvodu. Po stránce stavební i vybavením požární technikou je situace požární stanice hodnocena jako nevyhovující.
     Provoz požární stanice zajišťovaly dvoučlenné směny, které tvořili Jan Friml s Jaroslavem Mrnkou , Miroslav Dobeš s Františkem Šubrtem a Milan Janko s Václavem Dubou. V září 1974 vystřídal odešlého Václava Dubu nový příslušník František Ducháč. Od 1.10.1974 nastoupil na DP Milan Berka, který byl jmenován velitelem požární stanice v Broumově.
     Mezi dalšími, kteří posílili řady příslušníků na PS Broumov byly od 1. 2. 1975 Jaroslav Lamka, 2. 2. 1975 Alexandr Stejskal a dne 2. 6. téhož roku byl přijat i Jiří Ságner.Jaroslav Lamka
     V březnu následujícího roku nastoupil další, již 12 v pořadí Jan Kašpar.
     V lednu 1977 rada ONV projednala a schválila novou koncepci požární ochrany v okrese, podle které byla PS Broumov určena jako Veřejný požární útvar - jednotka s několika placenými požárníky (požární stanice VPÚ doplňovaná pro zásahové družstvo 1+8 z řad dobrovolných požárníků).
     Na základě této koncepce se dále pokračuje v náboru nových příslušníků. Dne 1. 7. 1977 nastupuje Milan Ságner a po něm 2.1.1978 další příslušník Jiří Šrejber. Dále se v tomto roce prováděly především úpravy zaměřené k tomu, aby se havarijní stav budovy dále nezhoršoval.
     V letech 1979 a 1980 se v Broumově prováděly především opravy střechy, elektroinstalace a stavební úpravy budovy.
     17. a 18.6.1979 se příslušnici PS Broumov podíleli na záchranných pracích při velké povodni na povodí řek Stěnavy a Metuje. Při záchranných pracích došlo v Broumově ke stržení vozidla CAS 16 IFA proudem vody mimo vozovku a jeho vyřazení z provozu. Přesto se posádce vozidla, za přispění dalších příslušníků a techniky, podařilo úkol, záchranu tří na životě ohrožených osob, splnit. Předběžný odhad škod v okrese dosáhl výše 130 mil. Kčs . Příslušníci PS Broumov, spolu s dobrovolnými požárními jednotkami, pokračovali v likvidaci povodní i v následujících dnech.
     V 80tých letech pokračují na PS Broumov svépomocné stavební úpravy. Příslušníci PS provedli stavbu nového komína, rekonstrukci kotelny, nátěry rozvodů topení, nátěry kovových částí budovy, opravy omítek, podlah na půdě úpravy interiéru stanice. Do garáží byl zaveden rozvod tlakového vzduchu a dobíjení akumulátorů. V roce 1980 požádal dosavadní velitel PS Broumov Milan Berka o uvolnění z funkce velitele PS a přeřazení do směny. Žádosti bylo vyhověno. Do uvolněné funkce velitele PS přijat Jaroslav Ročeň.tatra 148
     K 1.1.1980 měl OVPÚ, včetně požárních stanic v Broumově a Jaroměři ve správě 3 x CAS 25 Š 706, 1 x CAS 16 Š 706, 1 x CAS 16 IFA, 1 x CAS 32 T148, 1 x AS 12 IFA, 1 x AKV Š 706, 2 x DVS 12 A 30, 1 x AZ 25 SACHSERING, 1 x AZ 16 Robur, 1 x A 30 valník, 1 x P V3S sklápěč 3 x osobní automobily.
     1.11.1981 posílil počet příslušníků na požární stanici v Broumově Jiří Kolář.
     Dnem 30.9.1984 odvolala rada ONV v Náchodě z funkce velitele Požárního útvaru por. Jiřího Starého a jmenovala novým velitelem Požárního útvaru por. Jaroslava Ročně, dosavadního velitele PS Broumov. Funkci velitele požární stanice opět převzal prap. Milan Berka.

soutez Berka


     V letech 1985 – 1986 se na PS Broumov zbudovala posilovna, byly upraveny prostory pro novou garáž, opravily se omítky, opravena byla střecha skladu.
     Od 1.7. 1987 došlo ke změně názvu OIPO a OVPÚ na Okresní správu Sboru PO a Okresní útvar Sboru PO.
     V roce 1988 dostala PS Broumov novou cisternu CAS 25 K Liaz, která je vybavena vysokotlakými proudnicemi na bytové požáry, nádržemi 2500 l vody a 400 l pěnidla a dalšími technickými prostředky na zdolávání požárů a technickou pomoc. Toto vozidlo s velkou výbavou jako jsou ochranné obleky, dýchací přístroje, velké množství hadic a proudnic, lezecký materiál,atd. doposud slouží jako vozidlo prvního výjezdu, to znamená, že je přizpůsobeno pouze na prvotní, časově omezený zásah z důvodu malého množství vody v nádrži. Z tohoto důvodu v roce 1989 získala PS Broumov novou CAS 32 T815 s redukovanou výbavou, ale s nádržemi o objemu 8200 l vody a 800 l pěnidla. Tato cisterna byla a je stále využívána na doplňování vody do menších cisteren a na kyvadlovou dopravu vody na místo zásahu nebo zejména u lesních a rozsáhlých požárů.
     Začátkem roku 1990 v porevoluční rozjitřené atmosféře požádal velitel požárního útvaru npor.Jaroslav Ročeň o uvolnění z funkce. Žádosti bylo vyhověno a npor. Ročeň nastoupil jako řadový příslušník do směny na PS Broumov.
     V roce 1990 se provádí na PS v Broumově především opatření ke zlepšování pracovního prostředí, podle finančních možností je vybavována novým nábytkem, doplňováno je i vybavení kuchyňky novým nádobím i kuchyňským zařízením.
     1.1.1991 se mění dosavadní Okrasní správy a Okresní útvary Sboru PO na Správu a útvar Sboru PO.
     V dubnu roku 1992 nastoupili na stanici další dva příslušníci Jan Semerák a Petr Bigas.
     K 1.1.1995 se novela zákona o požární ochraně mění název Správy útvaru Sboru PO na Hasičský záchranný sbor okresu Náchod.
     V roce 1994 došlo k výměně vozidla ARO za vozidlo TATRA 613 které sloužilo na stanici v Broumově do roku 1996, kdy bylo za toto nevyhovující vozidlo zakoupeno vozidlo nové. Jednalo se o rychlý záchranný automobil LAND ROVER 110 TDI, který slouží na stanici dodnes. Jedná se o terénní automobil určený pro provoz v těžkých klimatických podmínkách. Vozidlo je určeno k technickým zásahům, převážně u dopravních nehod. Vozidlo je vybaveno pro poskytnutí první pomoci, zařízením pro vyprošťování z havarovaných vozidel, dále třeba nosítky pro snášení osob z nepřístupných míst.
     V roce 1998 příslušníci požární stanice Broumov poskytli meziokresní pomoc při povodních v Dobrušce a okolí.
     V roce1999 nastoupil Lukáš Plachta, který nahradil Jana Semeráka. V témže roce bylo zjištěno že CAS 25 K je již v havarijním stavu a vozidlo je nevyhovující pro práci jednotky PO. Proto bylo přistoupeno k výběrovému řízení na opravu zmíněné techniky. Toto se podařilo a na podzim roku 2000 se vozidlo vrátilo do používání na PS Broumov.
     V roce 2000 postihla živelná pohroma-povodeň město Jaroměř. I na těchto záchranných a likvidačních pracích se podíleli příslušnici stanice Broumov společně s vybranými jednotkami dobrovolných hasičů hasebního obvodu Broumov. V tomto roce nastoupil Ivan Kraus, který rozšířil řady hasičů. Příslušnici během dalších let prováděli drobné opravy, jak na samotné stanici tak i na svěřené technice. V tomto roce bylo zjištěno, že i CAS 32 T815 je ve špatném technickém stavu, zejména její oplechování. Z důvodů nedostatku finančních prostředků bylo rozhodnuto, že vozidlo bude opraveno svépomocí příslušníky PS Broumov za cenu materiálu a náhradních dílů. V tomto roce proběhly úpravy režimu stanice na bezobslužnou, to znamená že došlo ke stažení tísňového čísla 150 na centrální dispečink do Velkého Poříčí. Tudíž na PS Broumov nemusel být stálí spojař, tím se zvýšil počet příslušníků na výjezd. Došlo k výběrovému řízení na funkci operační důstojník do Velkého Poříčí, byl vybrán pan Jaroslav Ročeň, který zde působí dodnes.
     Vzhledem k tomu, že od 1.1.2001 vešel v platnost zákon č.238/2000 sb. o hasičském záchranném sboru, bylo umožněno příslušníkům kteří dovršili 55 let možnost ukončit pracovní poměr. Jednalo se o Milana Berku, Jaroslava Mrnku a Alexandra Stejskala, kteří pracovali na stanici od jejího počátku. V tomto roce byla dokončena i celková oprava CAS 32 T815. Během následujících dvou let došlo k navýšení počtu příslušníků na PS Broumov. Celkový počet příslušníků činí 15 ve třech směnách a jeden v denním režimu. Nově přibyli tito příslušníci: Petr Včeliš, Karel Bednář, Lukáš Novák, Josef Zelený, Miloš Machek, Jaroslav Hanzl, Zdeněk Kaufman.
     Velitelem PS Broumov byl Mgr. Tomáš Kozderka, který byl ve funkci krátce, po jeho ukončení služebního poměru jej ve funkci vystřídal Mgr. Martin Vrabec. Od 1.5.2002 tuto funkci vykonává Lukáš Plachta.
     Vzhledem k tomu, že jednotka je vybavena motorovým člunem, se zúčastnila likvidačních a záchranných pracích při povodních, které v roce 2002 postihly velkou část naší republiky. Zasahovali převážně v okolí Českých Budějovic a Mělníka.

     Rok 2003 byl počtem požárů nadprůměrný a naše jednotka se musela hodně ohánět a by vše stihla. Naštěstí u nás funguje dobrá spolupráce s jednotkami sboru dobrovolných hasičů.

     Tři plané poplachy např. 25. 3., kdy obě broumovské jednotky vyjely k požáru do Otovic a až po příjezdu na hranice se ukázalo, že hoří v Polsku. Krátce na to, 31. 3., se situace přesně opakovala a je vidět, že i naši severní sousedé se při pálení a hašení museli činit. Dalších šestnáct požárů už bylo bohužel skutečných a skutečně u nás. Je to neuvěřitelné číslo - teoreticky to v průměru znamená obden, prakticky však v některé dny hořelo na více místech.
     S počtem deset mezi nimi dominují požáry porostů, vzniklé vypalováním suché trávy. Zdá se, že nic nepomáhá zákaz takovéto činnosti zákonem, ani teoretická varování, ani názorné špatné příklady. A tak zasahovala HZS Broumov při požárech trávy v březnu ve dnech: 22. v Teplicích u hotelu Koruna (spolu s SDH Teplice) zde byla jedna osoba zraněna a s těžkým popálením plic odvezena do nemocnice, 23. na Spořilově, 24. v Heřmánkovicích (s SDH Broumov a SDHP Olivětín), 27. v Martínkovicích (s SDH Broumov a Meziměstí, SDHP Olivětín), 28. v Olivětíně na železničním náspu (s SDH Broumov, SDHP Olivětín a Velká Ves) a 31. na louce v Březové. V dubnu pak řada pokračuje hašením trávy ve dnech: 1. v Křinicích, kde chytly i malé stromky (s SDH Broumov, SDHP Olivětín), 3. v Broumově ve Dvořákově ul. šlo o menší rozsah, 12. v Broumově ve Větrné a konečně 15. ve Starostíně u hraničního přechodu (s SDH Meziměstí). Dále broumovští profesionálové hasili 24. 3. požár kůlny v Heřmánkovicích (spolu s SDH Teplice a SDHP Barum Jetřichov) a 25. 3. požár autobusové zastávky u hotelu VEBA.
     Broumovskou veřejnost pochopitelně nejvíce vzrušily požáry obytných domů. Začalo to 29. 3. úmyslně rozdělaným požárem ve sklepě Polákových domů (s SDH Broumov a SDHP Olivětín), na druhý den tam hořel další sklep a třetí den vzplanula i střecha, jejíž hašení si kromě místních sborů vyžádalo i zásah HZS Náchod s automobilovým žebříkem. Předběžná škoda byla vyčíslena na 450.000 Kč.
     Největší, a z technického hlediska na likvidaci nejnáročnější, byl požár půdního prostoru pečovatelského domu v Lidické ulici. Zasahovalo při něm celkem osm hasičských sborů (jednotky HZS Broumov a Náchod, SDH Broumov, Meziměstí, Bukovice a Police nad Met, SDHP Veba Olivětín a Velká Ves), v počtu 58 hasičů a s využitím patnácti druhů požární techniky. Zásah trval téměř pět hodin, z objektu muselo být evakuováno 9 osob a předběžná škoda na majetku je 500 tis. korun.
     Rok 2003 byl tragický i co do počtu dopravních nehod. Během jednoho měsíce se stalo hned několik nehod z nichž čtyři byli tragické.
     -  Co přesně měli v plánu dva mladíci z Trutnova, přijíždějící na Broumovsko z pátku na sobotu v jednu hodinu po půlnoci, už se nedozvíme. Zřejmě chvilka nepozornosti a náraz do stromu, ukončily jejich život.
     -  Jaké je mít krásných sedmnáct let, čerstvé řidičské oprávnění, nový motocykl a spoustu dobrodružství před sebou, nám už rovněž nepoví hoch z Meziměstí. O život ho připravily stejně banální důvody, jen osudný strom stál na jiném místě - na silnici mezi Meziměstím a Jetřichovem.
     -  Houbař z Trutnovska na cestě za úlovkem přehlédl protijedoucí auto na křižovatce na Pasách (odbočka na Jetřichov). Jeho chyba stála spolujezdce život.
     -  Ranní únava za volantem nákladního auta, vezoucího obalovačku na novou cestu v Broumově, zapříčinila mikrospánek a smrt řidiče. Náraz do stromu na Pasách u odbočky na Šlegl ho katapultoval nešťastně pod náklad horkého asfaltu a ani rychlí zásah už mu nemohl pomoc.

     Rok 2004 byl klidnější na silnicích i oheň se vyhýbal našemu výběžku. Největší problém dělalo neobvykle velké množství vos a sršní a nebylo dne, aby naše jednotka (hlavně v červenci) nevyjížděla na jejich odstranění.
     Nejkomplikovanější zásah byl asi ten z 11.9.2004 v blízkosti Pískové rokle na Broumovských stěnách. V 16.40 hodin vyjíždělo sedm jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů k nahlášenému požáru lesního porostu v Broumovských stěnách. Hasičům komplikoval zásah těžko dostupný terén, kdy nebylo možné na místo požářiště dostat techniku. Hasiči museli dopravovat vodu na 2km vzdálené požářiště ručně, za použití 50litrových barelů s vodou. Likvidace požáru probíhala celou noc a v neděli 12. září 2004 byl na místo povolán vrtulník Policie ČR, který se podílel na likvidaci požáru.
     V tomto roce taky HZS PS Broumov oslavil 30 let existence a tyto oslavy spojil s SDH Broumov 130let a SDHP VEBA 01 Olivětín 130let. Akce to byla velkolepá a do oslav se zapojilo i město Broumov. Vrcholem oslav byla soutěž o pohár starostky města Broumov. Vítězem se stalo družstvo Broumov – senior .

2005

     Rok 2005 začal velmi nečekaně kdy 1.1.2005, 03:28 došlo k požáru chatky v Meziměstí-Starostín. Na místo vyjely jednotky PS Broumov,SDH Meziměstí, SDH Broumov. Předběžná škoda byla stanovena na 350.000,- Kč.
     Další požár nenechal na sebe dlouho čekat . 15.1.2005 večer 40 hasičů z jednotek PS Broumov, PS Náchod, SDH Božanov, SDH Martínkovice, SDH Broumov, SDHP VEBA 02 Velká Ves bojovalo celou noc s požárem zemědělské usedlosti v Božanově na Broumovsku. V půdním prostoru na ploše cca 300 metrů čtverečných bylo naskladněno seno. Při příjezdu první jednotky byly požárem zasaženy 2/3 střechy objektu. Majitel stačil vyvést ustájené koně a s evakuaci materiálu mu pomáhali hasiči i místní obyvatelé. Hořící seno bylo vyklízeno z půdního prostoru a odváženo na pole k dohoření. Práce na likvidaci požáru neustále probíhali až do ranních hodin. Při zásahu se lehce zranil jeden dobrovolný hasič, který propadl stropem. Předběžná škoda se vyšplhala na 1 milión korun.
     Naši kotlinou protéká řeka Stěnava, ta skoro pravidelně při jarním tání sněhu, trápí obyvatele bydlící v její blízkosti. Ne jinak tomu bylo ve dnech 17-19.3.2005. Jednotky HZS Královéhradeckého kraje - územního odboru Náchod vyjížděly za uplynulý víkend převážně k likvidaci následků zvyšování hladin řek. Profesionální a dobrovolní hasiči zasahovali na Náchodsku u téměř 30 případů. Jednalo se o čerpání vody z domů a sklepních prostor atd. Nejvíce postiženou byla obec Otovice.
     Naše stanice byla vybavena novým požárním automobilem CAS 24 Mercedes Unimog na lesní požáry. Automobil byl financován z fondu Evropské unie.

2006

     V roce 2006 nás potkalo hned několik požárů .
     První byl 3.1.2006 požár sazí v komíně v Rožmitále. Jednotky PS Broumov, SDH Broumov a SDHP VEBA – Olivětín na místě prováděli uhašení požáru pomocí písku a následné vyčištění komínového tělesa. Díky rychlému zásahu nedošlo k větším škodám. To za týden na to byl oheň vidět již z dálky.
     Požár bývalé zemědělské usedlosti dne (11. ledna 2006) likvidovali hasiči v Horních Teplicích, místní části Teplic nad Metují. Požár byl na operační středisko hasičů ohlášen v 01:21 hodin. Na místo vyjeli profesionální hasiči z Broumova a dobrovolní hasiči z Meziměstí, Police nad Metují, Bukovice, Broumova, Adršpachu a Teplic nad Metují. Hasičům komplikoval zásah nepřístupný terén, kdy se nebylo možné, kvůli velkému množství sněhu, dostat s technikou až na místo. Hasiči proto museli vytvořit dopravní vedení z požárních hadic v délce 200 metrů. Požárem byla zasažena hospodářská část bývalé zemědělské usedlosti o rozměrech 8 x 15 metrů. Plameny zcela zničily dřevěnou střechu, stropy, uskladněné seno a poničily zděnou konstrukci objektu. Včasným zásahem hasičů se podařilo zabránit rozšíření požáru i na přilehlou obytnou část usedlosti. V době zásahu dosahovala teplota vzduchu až -14 °C, což ztěžovalo hasičům jejich práci. Při likvidaci požáru hasiči museli používat dýchací přístroje. Dodávka vody byla na místě zajištěna kyvadlovou dopravou z Teplic nad Metují. Požár se podařilo lokalizovat v 02:43 hodin. Ještě v dopoledních hodinách probíhala likvidace požáru. Škoda byla vyčíslena na 200 tisíc korun.
     27.1.2006 byl na operační středisko nahlášen kouř z rekreační chaty na Nových Dvorech u Teplic nad Metují. Na místo zásahu byly postupně poslány jednotky PS Broumov, SDH Meziměstí, SDH Teplice n. M., SDH Adršpach a SDH Police n. M.. Komplikací přijíždějících jednotek byla jediná příjezdová cesta a velké množství sněhu. Na místě zásahu dva příslušníci prováděli průzkum objektu a hledali ohnisko požáru. Dlouho udržovaný oheň s nedostatkem kyslíku po otevření oken nabral na síle!(tzv. Flashover) Hasiči tedy opustily nedobrovolně objekt okny a pobavili tím přihlížející lidi. Naštěstí se při zásahu nikomu nic nestalo, ale přízemí chaty bylo požárem zcela zničené. Díky rychlému zásahu nedošlo k rozšíření ohně na půdní prostory ani střechu.
     Dne 26. února 2006 v 08:18 hodin byli profesionální hasiči z Broumova, Náchoda a Hradce Králové přivoláni k výbuchu zbytkového čpavku v tlakové 40kg láhvi ve venkovním prostoru provozovny v Martínkovicích. Na místo byli povoláni i dobrovolní hasiči z Broumova a SDHP Veba 01 Olivětín. Při výbuchu došlo k poškození propanové láhve z které začal unikat propan. Hasiči ihned vypnuli proud v areálu provozovny a změřili koncentraci plynu. Při zásahu nebyl nikdo zraněn.
     Dne 14. června 2006 v 08:40 hodin byl na operační středisko hasičů ohlášen požár lesa v Adršpachu na Náchodsku. Na místo vyjeli profesionální hasiči Broumova a Náchoda, hasiči podniku Barum Jetřichov a dobrovolní hasiči z Adršpachu, Teplic nad Metují, Police nad Metují a Bukovic. Požár se šířil ze dvou ohnisek ve skalách kolem Svidnické věže a Řeřichovy rokle v Dolním Adršpachu a zasáhl plochu zhruba 0,3 hektaru. Hasičům komplikoval zásah těžko přístupný terén. Dodávka vody byla na místě zajištěna kyvadlově a hasiči museli vést i několik stovek metrů dlouhé dopravní vedení z požárních hadic (cca 500m) až k místům ohnisek. Lokalizace požáru trvala několik hodin. Na místě zůstala místní jednotka dobrovolných hasičů, která prováděla dohled nad požářištěm a během dnešního dne dohašovala ohniska požáru. Majitel lesa, Lesy ČR, s.p., odhadl škodu na mladém lesním porostu na 100 tisíc korun. Požár mohlo způsobit nedbalostní nebo úmyslné jednání některého z návštěvníků skal.
     V 16:47 hodin pokračovala naše jednotka ze zásahu v Adršpachu k požáru mladého lesního porostu ve Vižňově. Na místo byly povolány i jednotky podniku Barum Jetřichov, Veba Olivětín a jednotky dobrovolných hasičů z Meziměstí a Broumova. I v tomto případě se jednalo o požár v nepřístupném terénu na ploše 0,2 hektaru. Hasiči museli vytvořit dopravní vedení z požárních hadic (cca 450m ). Požár se podařilo lokalizovat během několika hodin. I v tomto případě byla škoda způsobená požárem odhadnuta na 100 tisíc korun. Příčinou vzniku požáru mohlo být, jako v předešlém případě, nedbalostní nebo úmyslné jednání některého z návštěvníků lesa.
     7-8.8.2006 Hasiči na Náchodsku (15 zásahů) odčerpávali vodu z obydlí a monitorovali povodňovou situaci v okrese. Profesionální hasiči z Broumova a dobrovolní hasiči z Meziměstí vyjeli do Hynčic, kde stoupající voda ohrožovala rodinný dům. Několik věcí z vybavení domu hasiči přenesli do vyšších pater a vybudovali protipovodňovou bariéru z pytlů s pískem. V Hejtmánkovicích, Broumově - Velké Vsi a Broumově - Olivětíně hasiči odstraňovali naplaveniny z koryta potoka a řeky Stěnavy. V Adršpachu hasiči monitorovali tok řeky. Profesionální hasiči z Broumova odčerpávali vodu z prostor restaurace Primátorka ve Starostíně.
     Nejvíce škody povodeň napáchala v obci Vižňově. V Broumově voda dosáhla hrany koryta na Barvířském náměstí a proto jednotky PS Broumov a SDH Broumov začali se stavbou protipovodňové hráze z pytlů s pískem. Naštěstí se počasí umoudřilo a voda začala klesat aniž by se rozlila do města.
     Místo CAS 24 Liaz přišla na stanici nová cisterna CAS 24 Renault Midlum. Cisterna byla financována stejně jako Unimog z fondu Evropské unie.

Nová stanice pro hasiče v Broumově

     Broumov, 21. listopadu 2006. Úterý 21. listopadu bylo pro broumovské hasiče ve znamení oficiálního převzetí nové stanice v Soukenické ulici, kam se hasiči přestěhovali z původních, již nevyhovujících prostor

     Původní objekt stanice v centru Broumova byl v havarijním stavu, stejně tak jako garáže pro výjezdovou techniku. Proto Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje rozhodl o jejím přestěhování do nových prostor, které vznikly rekonstrukcí a dostavbou původní administrativní budovy Celní správy ČR. Nová stanice představuje nejen důstojné zázemí pro své příslušníky hasičského záchranného sboru, ale také moderní garáže pro výjezdovou techniku. V budově stanice má své prostory také jednotka dobrovolných hasičů Broumov.

     Nová stanice disponuje celkem šesti garážovými stání, která doplňuje nezbytné dílenské zázemí. Pět garážových stání využívají profesionální hasiči a jedno slouží jednotce sboru dobrovolných hasičů. Součástí stanice je technologie ovládajících vyhlašování poplachu, automatického odsávání zplodin a otvíraní výjezdových vrat. Příslušníci jednotky mají k dispozici vedle sociálního zázemí také prostory pro tělesnou přípravu (posilovnu a venkovní hřiště).

     Rekonstrukce a dostavbu stanice Broumov, která probíhala od listopadu 2005 do října 2006, byla financována částkou 17,5 mil. Kč ze státního rozpočtu, Město Broumov přispělo 1 mil. Kč. Projektovou dokumentaci dostavby stanice HZS v Broumově zpracovala společnost CENTRUM Pardubice, projektový ateliér, s.r.o. Generálním dodavatelem stavby byla společnost VCES a.s., odštěpný závod PREMING.

     Slavnostního předání stanice v Broumově se zúčastnili představitelé Královéhradeckého kraje, Města Broumova, HZS ČR a HZS Královéhradeckého kraje. Pozvání přijali i polští kolegové z Walbrzychu a Nové Rudy. Pásku slavnostně přestřihli ředitel HZS Královéhradeckého kraje plk. Ing. František Mencl, ředitel odboru plánování Generálního ředitelství HZS ČR plk. Ing. Vilém Adamec, Ph.D., starostka Broumova JUDr. Libuše Růčková, zastupitel Královéhradeckého kraje Mgr. Libor Mojžíš a ředitel VCES a.s., odštěpný závod PREMING Ing. Petr Pejcha.

2007

     Rok 2007 v nové stanici uplynul jak voda a příslušníci HZS Broumov mohou vzpomínat na starou stanici. U vzpomínek na stanici si připomeneme i několik zásahů z roku 2007.

     Z 18. 1. na 19. 1. se přes naše území přehnal orkán Kyril. Na území okresu Náchod v čase od 19:41 hod. dne 18. 1. do 19:50 hod. dne 19. 1. 07 přijalo operační středisko ÚO Náchod hlášení o 96 událostech spojených s vichřicí. U zásahů se jednalo převážně o spadlé stromy na komunikace a elektrické vedení. Dále zajišťovali hasiči utržené střechy. Při zásahu na silnici č. 303 na "Pasách" narazilo osobní auto do spadlého stromu. Při nehodě byla zraněna jedna osoba. Na odstraňování následků orkánu se podílely jednotky hasičů celého okresu Náchod. Hasiči z PS Broumov byli téměř celou noc venku a přejížděli od zásahu k zásahu. Další den vítr i nadále dělal problémy a dokonce odnesl střechu z rodinného domu v Olivětíně. Naštěstí se nikomu nic nestalo.

     2.4.2007 Hasiči PS Broumov, JSDH Broumov a JSDHP VEBA 01 likvidovali v obytném domě požár záclony a lednice vysokotlakým proudem. Ze zakouřeného třípatrového domu evakuovali celkem 26 osob. Na místě zasahovala ZZS Broumov, která ošetřila jednu zraněnou osobu a na pozorování si odvezla 6 dětí. Hasiči pomocí přetlakového ventilátoru provedli odvětrání domovních prostor.
     16.5.2007 V Pěkově smutnil snad každý pivař. Pro poruchu bočních vrat došlo k vysypání piva z nákladního automobilu. Na rozbité lahve piva v délce 100m na silnici byl smutný pohled.
     27.5.2007 Kuriózní nehoda se stala v Broumově o půl třetí ráno. Neznámý řidič při jízdě nezvládl řízení a sjel z Kamenného mostu do řeky Stěnavy. Z auta které po pádu do řeky zůstalo na střeše, podle průzkumu nic neuniklo. Na místě zásahu hasiči spolupracovali s Policií ČR a na vytažení osobního automobilu, byl zavolán jeřáb z Broumova. Jelikož řidič na místě nebyl, zřejmě vše přestál bez úhony.
     9.6.2007 Velká horka na jaře přinesla i několik hodně silných bouřek. Ta v Heřmánkovicích napáchala asi nejvíce škod. JSDH VEBA 01 a PS Broumov pomáhali odstranit její následky. Hasiči provedli zamezení vnikání vody z polí do domů a odčerpávání vody ze sklepa obecního domu.
     20.06.2007 Hasiči z PS Broumov a PS Náchod pomáhali s transportem pacientky, která si zlomila nohu, v oblasti Broumovských stěn u Kačenky. Komplikovaný transport pacientky si vyžádal použití vrtulníku LZS Hradec Králové a hasiče z HZS Hradec Králové v podvěsu
     29.06.2007 Jednotky PS Broumov, JSDH Meziměstí a JSDH Broumov krátce po půlnoci vyjely na požár chatky do Meziměstí - Jiráskova čtvrť. Při příjezdu první jednotky byla již chatka celá v plamenech. Hasiči prováděli jak samotné hašení chatky, tak ochlazování okolních objektů, aby se oheň dále nerozšířil
     5.7.2007 Hasiči PS Broumov, PS Náchod a Skalní záchranná služba (SZS) zachraňovali koně v Teplických skalách. Jednotky musely 4 kilometry pěšky s materiálem na místo zásahu. Kůň se po pádu do rokle zaklínil a nemohl sám vstát. Jednotky spolupracovaly s veterinářem, který koně uspal, a poté ho záchranáři vyprostili ze zajetí. Tma ve skalách nutila záchranáře pospíchat. Záchranná akce se protáhla hluboko do noci a záchranáři si museli poradit i s tmou ve skalách a nepřehledným terénem. Na místě zásahu zůstala SZS, až se koník probudí. Kůň bohužel na následky šoku zahynul.
     26.07.2007 PS Broumov, JSDH Meziměstí, Broumov a Teplice n. M vyjeli krátce před půlnocí na požár stodoly do Ruprechtic. Ve stodole, která při příjezdu první jednotky byla ve čtvrté fázi hoření, se nacházela autodílna. Jednotky nejdříve provedly vynesení acetylénové soupravy a vystrkání jednoho osobního automobilu z objektu. Protože objekt již byl zcela požárem zničen, velitel zásahu rozhodl o nasazení prvních proudů na ochranu okolních budov. Během noci se podařilo požár zcela zlikvidovat. Předběžná škoda je skoro 1 milion Kč.
     3.8.2007 Jednotky PS Broumov a JSDH Adršpach vyjely na zřícení budovy v Horním Adršpachu. Na místě zjištěno, že při stavebních úpravách byly odhaleny základy domu a došlo k pádu 1/3 domu. Naštěstí v době pádu se nikdo v okolí nenacházel. Jednotky provedly provizorní zabezpečení domu proti dalšímu sesunutí. Na místo se dostavil statik, jenž rozhodl o vystěhování lidí a opravě specializovanou firmou.
     15.08.2007 Kouř vycházející z areálu staré továrny VEBA v Martínkovicích zavolal na tísňovou linku 150 místní občan. Na místo se sjely jednotky z PS Broumov a JSDH Martínkovice, Broumov a VEBA 01 Olivětín. První jednotkou na místě byl místní sbor dobrovolných hasičů Martínkovic. Hasiči rozvinuli jeden útočný proud C do prvního patra, kde došlo k požáru sutě a plastových hmot na ploše 5x5m. Dále se na místo dostavili hasiči PS Broumov. VZ poslal po nastavovacím žebříku do prvního patra dva příslušníky v dýchací technice k rozhrnutí a hašení požáru proudem C. Na místo zásahu po té přijely jednotky z Broumova a Veby Olivětín. Krátce po jejich příjezdu VZ hlásil na OPIS lokalizaci. Objekt bývalé VEBY je v dnešní době nevyužívaný. Požár vznikl při demoličních pracích, vyřezávání technologie. Při požáru nedošlo ke škodě na majetku a místo zásahu bylo předáno hasičům VEBA 01 Olivětín k dohlídání.
     18.08.2007 Jednotky PS Broumov, PS Náchod a JSDH Police nad Metují v ranních hodinách vyjely na nahlášený požár chaty v Polici nad Metují (chatová oblast Ochoz). Po příjezdu první jednotky na místo zjištěno: není možné se dostat na místo události s CAS 32 TATRA 6x6. Jednotky tedy počkaly na příjezd CAS 24 RENAUL lesní z PS Broumov, která se na místo zásahu dokázala dostat. Před příjezdem jednotek na místo zásahu, duchapřítomní příslušníci Policie ČR, jenž na místě zásahu byli první, zahájili hasební práce 2xbelík a voda z blízké nádrže. Při příjezdu CAS na místo už velitel zásahu mohl hlásit na OPIS lokalizaci. Požár uskladněného dříví u chaty naštěstí, i díky příslušníkům Policie ČR (jeden je dobrovolným hasičem) nenapáchal větších škod.
     11.09.2007 V Polici nad Metují v hudební škole došlo k požáru v přízemí. V budově se nachází několik osob, kteří pro silně zakouřenou chodbu nemohou opustit objekt. Toto byl plán cvičení hasičských jednotek. Cvičení se zúčastnily jednotky z PS Náchod, PS Broumov a JSDH Police n. M. Evakuace osob probíhala jak vnitřní cestou - pomocí vyváděcích přístrojů, tak pomocí výškové techniky (plošina AP 27, žebřík AZ 30).
     22.09.2007 PS Broumov a JSDH Adršpach vyjeli na požár hrabanky v Adršpachu na Křížovém vrchu (667 m.n.m.). Požářiště o rozměrech 2x2m na vršku Křížového vrchu bylo prohořelé až metr do hloubky. Donesená voda v barelech na uhašení požáru nestačila, proto velitel zásahu rozhodl o zřízení dálkové dopravy vody pomocí hadic. Hadicové vedení se vedlo na vzdálenost cca 450m (12 ks B a 12 ks C hadic) s převýšením více jak 100m. Zásah se protáhl do večerních hodin. Po desáté hodině večerní zásah ukončen a jednotky se vrátily zpět na základny. Hasiči Adršpach se ráno na místo zásahu vrátili, aby sbalili vedení a ostatní materiál z nočního zásahu.
     Ke konci listopadu odešel na vlastí žádost z PS Broumov příslušník Petr Včeliš. Na jeho místo bylo rozhodnuto o nástupu jednoho z příslušníků RCCP Meziměstí Luďka Kröglera.
     15.10.2007 PS Broumov vyjela k dopravní nehodě na Pasa. Došlo ke srážce tří osobních a jednoho nákladního automobilu. Při nehodě tři osoby zraněny a odvezeny ZZS na ošetření. Vážně zraněný řidič z osobního automobilu byl letecky transportován do fakultní nemocnice v HK. Nákladní automobil zůstal po střetu na boku v lese. Na místo byl povolán aut. jeřáb z PS Náchod a vyprošťovací vůz VÁPENÍK. Na místě řídila dopravu Policie ČR.
     Ke konci roku došlo k přestavbě sociálních zařízení na PS a výstavbě nové kompresorové místnosti ve staré budově u kolejí. Rovněž došlo k dovybavení výjezdových vozidel dýchací technikou VDP PULTO Comfort.

     Ke konci roku 2007 u HZS PS Broumov končí tři příslušníci a jdou na zasloužený odpočinek po dlouhé práci u hasičů. Odchází Jaroslav Lamka 32let u hasičů, Jiří Ságner 32let, Milan Ságner 30let.
     Na stanici přestoupili z PS Hradec Králové Jaroslav Škoda a Václav Cejnar. Dále přestoupil z PS Náchod Pavel Herzog. Na vlastní žádost též odchází ke konci března nstržm. Jan Hübner a na jeho místo, už od začátku roku, nastupuje z RCCP Otovice Pepa Gruner, prozatím sloužící na PS Velké Poříčí.

2008

     Rok 2008 v novém složení nám přinesl celkem 202 zásahů. Je to proti minulým rokům snížení a doufejme, že posun k lepším zítřkům.

     Ze zásahů převažovali technické pomoci. Počty dopravních nehod se snižují, ale za to počet požárů narůstá. Během roku došlo k několika mimořádným událostem, jako je třeba vichřice na začátku roku, nebo velké sucho v letních měsících.
     Celkem 3krát hasiči PS Broumov zachraňovali spadlého horolezce a to ve skalním městě Adršpach a jednou na Křížovém vrchu. Jeden ze zásahů se ale vryje do paměti všem zúčastněným záchranářům. 20.7. Hasiči PS Broumov společně s SZS CHKO Broumovsko vyprošťovali horolezce po pádu ze skály v Adršpašských skalách. Na místě zasahovala ZZS Broumov a vrtulník z Liberce. Horolezec po pádu zůstal zaklíněný ve skalní prasklině o šířce cca 30cm. Jediná možnost na jeho vytažení byla z vrchu. Jeden ze členů SZS vylezl nad horolezce a připevnil ho na tažné lano, kterým další členové družstva postiženého vyprostili ze sevření skal. To vše se odehrávalo deset metrů nad zemí. Po vyproštění byl předán LZS a přepraven do nemocnice v H. Králové.
     Další nemalou pomoc potřebovalo celkem pět turistů na Broumovsku při ztrátě orientace ve skalách.
     Velké sucho znamenalo i vyšší počet lesních požárů. Za období od 24.6 - do 10.8 hasiči PS Broumov zasahovali celkem u osmi požárů lesa a to většinou ve velmi těžkém terénu. Při zásahu bylo nutné vést i hadicové vedení na vzdálenost větší než 400m a převýšení až 100m. Na některá místa nebylo možné tímto způsobem dopravit vodu, a proto přišlo na řadu nošení vody v barelech. Jeden hasič 20l vody se smáčidlem. Určitě si dokážete představit tu námahu k donesení několika set litrů vody potřebné k likvidaci požáru.

     Zde je několik vybraných zásahů.


     1.1.PS Broumov a JSDH Broumov vyjeli na hledání ztracených osob do Martínkovic. Po 2 hodinách byli nalezeni v Broumovských stěnách nad Božanovským lomem v pořádku. Jejich cesta zpět do Machova v nočních hodinách se protáhla na 6 hodin v zasněženém hustém lese. Jeden z postižených naštěstí našel cestu do obce a u první chalupy vzbudil majitele. Hasiči se s ním vydali po jeho stopách ke kamarádovi, jenž při slézání skalních masívů ztratil botu a byl nucen počkat na záchranu.
     1.3.Hasiči PS Broumov, PS Náchod a JSDH Police nad Metují vyjeli v 8 hodin ráno na utrženou plechovou střechu v Polici n.M. Hasiči provedli i provizorní opravu střechy, aby do domu nezatékalo. Jednotka PS Broumov a JSDH Broumov zasahovali u utržené střechy z paneláku na Křinickém sídlišti. Hasiči museli utrženou lepenkovou střechu rozřezat na menší díly a uklidit ze střechy, aby nedošlo k jejímu pádu na ulici. PS Broumov a PS Náchod (AP27) pomocí plošiny provizorně opravili střechu na Komenského škole v Broumově. JSDH Broumov odstranila spadlé stromy z komunikace na Janovičky. PS Broumov a PS Náchod zajistili části utržené střechy ze staré radnice na Mírovém náměstí. Hasiči z PS Broumov vyjeli na utrženou část střechy na obecním domě v Broumově ul. Soukenická. JSDH Broumov opět vyjela na spadané stromy na silnici u Janoviček. Práce na odstranění přibližně 15 stromů byla přerušena z bezpečnostních důvodů. Policie ČR komunikaci uzavřela. PS Broumov vyjela na odstranění spadlého stromu u domu v Jetřichově. Na odstranění stromu bude nutná těžká technika, proto hasiči odjeli bez zásahu. Cestou od zásahu odstranili dvě spadlé silné větve na silnici.
     3.3. PS Broumov, JSDH Broumov a JSDHP VEBA 01 Olivětín zasahovali u požáru garáží v Olivětíně ul. Soukenická. Oheň zlikvidoval 5 garáží a dva automobily. Hasičům se podařilo další garáže před plameny uchránit.
     17.3. Hasiči z PS Broumov vyjeli ke střetu osobního automobilu s dítětem ve Zdoňově. Řidičce při couvání vběhlo tříleté dítě pod kola. Na místo byl povolán vrtulník LZS Hradec Králové a ZZS Broumov. Hasiči pomohli s transportem do vrtulníku a následně místo předali Policii ČR k dalšímu šetření.
     3.4. Na operační středisko byl nahlášen shořelí krmelec v lese mezi Hynčicemi a Ruprechticemi (horní cesta). Na místo proto vyjel pouze vyšetřovatel z PS Velké Poříčí. Vyšetřovatel při zjišťování příčin požáru krmelce našel v ohništi torzo těla. Na místo byli povoláni hasiči z PS Broumov a kriminální policie. Škoda na krmelci je 10 000Kč. Totožnost osoby určí až soudní pitva.
     2.5. PS Broumov, JSDH Meziměstí, JSDHP VEBA 01 Olivětín vyjeli na požár stropu kinosálu v objektu restaurace ve Vernéřovicích. Zasaženo bylo částečně i obložení stěn, strop včetně zvukové izolace byl poškozen celý. Plocha sálu 10 x 6 m. Hasiči museli celou dobu zasahovat v dýchací technice. Zásah byl fyzicky náročný, jelikož zvuková izolace byla strhávána ručně a vynášena ven k dohašení. Škoda byla odhadnuta na 950 000,- Kč.
     19.6. Těžká dopravní nehoda se stala v Broumově - Velká Ves, Třída Osvobození. Osobní vozidlo ŠKODA FAVORIT narazilo postupně do betonového sloupku, následně do stromu a skulilo se ze stráně. Na místo vyjely 3 vozy ZZS Broumov, protože došlo ke zranění 3 osob. Bohužel jedna osoba nehodu nepřežila. Hasiči zajistili vozidlo proti možnému požáru a úniku provozních kapalin. Příčinu nehody šetří Policie ČR.
     20.7 Hasiči PS Broumov společně s SZS CHKO Broumovsko vyprošťovali horolezce po pádu ze skály v Adršpašských skalách. Na místě zasahovala ZZS Broumov a vrtulník z Liberce. Zraněný horolezec byl transportován do Hradce Králové.
     21.7. Hasiči PS Broumov společně s JSDH Teplice n.M. a JSDH Adršpach vyjeli k požáru lesa do Teplic n.M., prostor Lysý vrch. Složitost terénu vyžaduje natažení cca 400 metrů hadic na požářiště. Hasební práce byly na noc přerušeny a dohašování pokračovalo ráno za světla.
     20.8. Jednotky PS Broumov a JSDH Broumov byly povolány k požáru elektrického rozvaděče v panelovém domě v Broumově, ul. Pionýrská. Po příjezdu první jednotky zjištěno, že požár už je uhašen. Dobrovolná jednotka Broumov byla proto ponechána na základně v pohotovosti. Příčinou požáru je neoprávněný vstup potkana do rozvaděče a jeho kontakt s elektrikou.
     20.8. PS Broumov vyjela do Martínkovic, kde v potoce skončil traktor, který ujel řidiči z kopce při opravě světla. Do místního potoka uteklo větší množství oleje. Bylo vytvořeno několik norných stěn na zachytávání oleje.
     8-9.9. 19:22 PS Broumov zasahuje:Božanov - nad lomem. Doutnající lesní hrabanka na nepřístupném místě - ohnisko zajištěno pomocí ručního nářadí. Jednotky PS Broumov, PS Náchod, JSDH Broumov vyjely na dohašování lesní hrabanky v nepřístupném terénu v Broumovských stěnách, část Božanov k Machovskému kříži. Na požářiště, vzdálené cca 500 metrů od nejbližší cesty pro terénní auto, vynesli hasiči barely s vodou.
     22.10. Požár rekreační chalupy v Hejtmánkovicích na zadní cestě kousek od Broumova zaměstnal devět požárních jednotek. K požáru byly postupně povolány jednotky z PS Broumov, JSDH Broumov, Meziměstí, Hejtmánkovice. Při příjezdu první jednotky byla již větší část střechy v plamenech, proto velitel zásahu rozhodl o povolání dalších jednotek na doplňování vody. Dále byly povolány jednotky JSDHP VEBA 01 Olivětín, VEBA 02 Velká Ves, JSDH Jetřichov, Police n. M., Bukovice. Hašení probíhalo ze dvou stran a vnitřkem v dýchací technice. Celkem byly nasazeny tři proudy C a jeden proud vysokotlaku z CAS 24 Unimog. Požár se podařilo lokalizovat po 20 minutách od příjezdu první jednotky. Úplná likvidace byla hlášena na operační středisko po dvou hodinách intenzivní práce čtyř desítek profesionálních a dobrovolných hasičů. Na místo zásahu bylo celkem dopraveno přes 25m3 vody. Předběžná škoda byla vyčíslena na 120 tis. Kč.
     31.10. Hasiči PS Broumov, JSDH Broumov, JSDH Křinice, JSDHP VEBA 01 Olivětín vyjeli k požáru skladu nábytku v bývalé drůbežárně v obci Křinice. Po příjezdu na místo zjištěno, že hoří v obvodovém zdivu na ploše cca 3 x 3 metry. Hasiči provádějí rozřezání stěny a evakuaci nábytku z objektu. Příčinu požáru zkoumají na místě vyšetřovatelé HZS a Policie ČR. Předběžná škoda ve výši 10.000,- Kč.
     9.11. Jednotky PS Broumov, JSDH Meziměstí a JSDH Broumov vyjely do Meziměstí, ul. 5. května, kde došlo k požáru po výbuchu pyrotechniky. Požár kanape byl uhašen před příjezdem jednotek PO. Zraněná osoba odvezena ZZS Broumov do nemocnice. Následující den hasiči astitovali Policii při likvidaci nalezené pyrotechniky.
     21.11. Hasiči PS Broumov vytahovali z řeky Stěnava v Broumově - Olivětín utonulou osobu.
                Jednotky PS Broumov a PS Náchod vyjely likvidovat únik kyseliny sírové do výrobní haly ve Žďáře n.M. Na místě pracovník ŽP města Náchod.
                Hasiči PS Broumov vyjeli k dopravní nehodě osobních vozidel VW PASSAT a DAEWOO TACUMA na silnici č. 303 na Pasách. Nehoda bez zranění. Hustý sníh a odstraňování této nehody způsobil ucpání vozovky. Na místo povolán sypač SÚS Broumov.
                Při návratu od nehody na Pasách byli hasiči PS Broumov povoláni k nehodě osobního auta RENAULT CLIO, které narazilo do stromu na silnici č. 303 23 nad Jetřichovem. Při nehodě 3 osoby zraněny a ošetřeny ZZS Broumov.

2009

     V roce 2009 došlo k drobné změně složení směn, kdy ve směně B skončil Petr Bigas a byl nahrazen příslušníkem z PS Hradec Králové Michalem Vackem.

     Složení směn v roce 2009 bylo následovné (velitel,technik,strojník,strojník,hasič) směna A: I. Kraus, L. Novák, J.Gruner, M.Vacek, M. Machek/ směna B: J. Kolář, K. Bednář, V. Cejnar, Z. Kaufman, L. Kögler/ směna C: J. Hanzl, J. Šrejber, J. Zelený, P. Herzog, J. Škoda.
     Letošní počet zásahů byl o něco málo vyšší než loni: 233celkem( Požáry-50, Dopravní nehody-49, Živelné pohromy-4, Úniky nebezpečných látek-5, Technické zásahy-109, Plané poplachy-16.)

     Stanice v Broumově dostala i novou techniku a to vozidlo CAS 24 Iveco-Magirus, které nahradilo CAS 24 Renault. Její nasazení se muselo odložit až do léta po odstranění nedostatků z výroby. Teď už k tomu nejzajímavějšímu a to "zásahy". Velké požáry a zase požáry. Rok 2009 poznamenalo sucho z počátku roku a bylo to znát. Hned několik velkých požárů lesního porostu a suché trávy. Největší požár za posledních několik let byl 22.5.2009 v Broumově na nádraží. Oheň napáchal škodu za 11miliónů korun. Velmi vážná nehoda se stala 9.4.2009 na Pasách směr Broumov. Na rovném úseku tam řidič po nárazu do stromu zemřel. Teď už jenom krátký výpis některých zásahů.

     06.01.2009, 12:12 Jednotky PS Broumov, JSDH Broumov a JSDH Martínkovice vyjely do Martínkovic k požáru v rodinném domě. Hasiči zasahovali v dýchací technice s 1 vysokotlakem vnitřkem objektu a 1 C proud na boční střechu. Dále nasazena přetlaková ventilace, prováděna evakuace předmětů. Část střechy museli hasiči rozebrat, aby se dostali ke skrytým ohniskům požáru.
     21.01.2009, 06:24 Jednotky JSDH Teplice n.M., PS Broumov a JSDH Adršpach likvidovaly požár suroviny ve výrobně molitanu v Teplicích n.M.- Dědov. Vzhledem k velikosti objektu nebylo jednoduché nalézt ohnisko požáru. Po několika minutách byla místnost ve které došlo k požáru nalezena. Příčinou je pravděpodobně technická závada a výše škody je odhadnuta na 80.000,- Kč. .
     09.04.2009, 12:54 Jednotky hasičů PS Broumov, JSDH Broumov, JSDH VEBA 01 Olivětín, JSDH Meziměstí, JSDH VEBA 02 Velká Ves vyjely do Šonova, část zvaná Hoprich. Zde firma prováděla pálení klestů a oheň se rozšířil na plochu 100 x 200 metrů. Hasiči vytvořili dopravní vedení 4 B z CAS 24 LIAZ do CAS 24 Mercedes a z něho tři proudy C na likvidaci požáru. Ostatní cisterny prováděly kyvadlovou dopravu vody z rybníka vzdáleného 4 km.
     09.04.2009, 19:07 Hasiči PS Broumov vyjeli k dopravní nehodě osobního vozidla, které narazilo do stromu v katastru Hejtmánkovice na silnici č. 303 cca 500 metrů nad benzinkou. Při nehodě jedna osoba usmrcena. Hasiči spolupracovali s ZZS Broumov a Policií ČR.
     16.04.2009, 16:18 Rozsáhlý požár v Teplických skalách likvidovaly jednotky PS Broumov, PS Náchod, JSDH Teplice nad Metují, JSDH Police nad Metují, JSDH Adršpach, JSDH Meziměstí, JSDH Broumov, JSDH Česká Metuje a JSDH Žďár nad Metují. Na pokyn VZ byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu a vyžádán vrtulník. Předběžná škoda byla odhadnuta na 300.000,- Kč.
     21.04.2009, 13:34 Jednotky PS Broumov,JSDH Broumov, JSDH Křinice, JSDHP VEBA O1 Olivětín, JSDHP VEBA 02 Velká Ves, JSDH Meziměstí, JSDH Police n.M., JSDH Bukovice a PS Náchod likvidovaly požár, který vznikl při pálení klestu na katastru obce Křinice v Broumovských stěnách. Plocha zásahu byla cca 100 x 200 m. Vodu bylo nutno dovážet ze dvou čerpacích stanovišť, vzdálených cca 2 a 3 km. Požár se nacházel v oblasti pod Laudonovými valy. V prudké stráni byla velice složitá manipulace s vedením.
     25.04.2009, 08:30 Hasiči PS Broumov, JSDH Broumov a JSDHP VEBA 01 Olivětín likvidovali požár vnitřního zařízení restaurace Baru u nádraží v Broumově. Předběžná škoda 600 000,- Kč.
     26.04.2009, 13:31 K požáru hrabanky ve skalním masivu Adršpašských skal vyjely jednotky JSDH Adršpach, PS Broumov, JSDH Teplice n.M. a JSDH Police n.M a prostřednictvím OPIS GŘ Praha byl vyžádán vrtulník s bambi vakem. Přestože plocha požáru byla relativně malá (30 x 30 m), nacházela se v prostoru pro techniku nedostupnou. Hasiči do příletu vrtulníku prováděli hašení pomocí větví a nádob s vodou, které dopravovali na místo strmým svahem. V době hašení z vrtulníku se podařilo na požářiště vybudovat vedení z hadic C. Ve večerních hodinách bylo hašení přerušeno a pokračuje dnes 27.4. místní jednotkou Adršpach.
     28.04.2009, 17:49 Požár lesa na rozloze 40 x 40 metrů v kopcovitém terénu Hynčických lesů likvidují hasiči z jednotek PS Broumov, JSDH Broumov, JSDH Meziměstí, JSDH VEBA 01 Olivětín, JSDH Jetřichov a JSDH Teplice n.M. V místě požáru je silný vítr. Plocha požáru vlivem větru narostla až na 150x100m.
     22.05.2009, 02:30 Obrovský požár dnes v noci zachvátil skladištní halu v Broumově, ul. Nádražní. Objekt o rozměrech 15 x 50 metrů se snažily uhasit jednotky PS Broumov, PS Náchod, JSDH Broumov, JSDH VEBA 01 Olivětín, JSDH Veba 02 Velká Ves, JSDH Křinice, JSDH Meziměstí,JSDH Bukovice a HZS SŽDC Hradec Králové. Předběžná škoda je odhadnuta na 11 milionů korun.
     23.05.2009, 18:49 Broumovské stěny se staly místem zásahu PS Broumov, PS Náchod a členů Skalní záchranné služby. Dvojici zbloudilých turistů našli hasiči v prostoru Kovářovy rokle.
     02.07.2009, 12:15 Hasiči PS Broumov vyjeli do Broumova - Olivětín, kde na místním potoce došlo k ucpání vtoku a rozlití do okolí. Na místě MP Broumov. Postupně přišla řada na výjezd JSDHP VEBA 01 Olivětín a a místní JSDH Broumov. Po opadnutí vody budou případně odčerpány sklepy.
     18.07.2009, 17:59 Již tradiční místo výjezdu pro hasiče z PS Broumov po silném dešti. Ucpaná vpusť místního potoka v Broumově - Olivětín. Tentokrát se podařilo uvolnit vpusť dříve než se potok stačil vylít z koryta.
     21.07.2009, 09:36 Hasiči PS Broumov a PS Náchod vyjeli k převrácenému kolovému rypadlu, ve kterém zústal uvězněný zraněný řidič. Jednotky spolupracovaly se ZZS Broumov a osádkou vrtulníku LZS Hradec Králové při transportu řidiče, prováděly jímání unikajících provozních kapalin a vyproštění rypadla zpět na vozovku. Událost v katastru obce Jetřichov u silnice č. 303 z Broumova do Police n.M.
     22.07.2009, 16:26 Jednotky PS Broumov, PS Náchod a JSDH Police n.M. vyjely do Broumovských stěn do okolí Strážné hory. Turista si zde při seskoku na jedné skále zlomil nohu. Hasiči provedli předlékařskou pomoc, zraněného upevnili do nosítek a pomocí lezecké techniky ho spustili ze skály. Zde se mu dostalo ošetření od posádky ZZS Broumov a následně byl transportován až do míst, kam mohla dojet sanita.
     08.08.2009, 09:30 Hasiči PS Broumov vyjeli do Meziměstí, ul. Dlouhá, kde došlo k úrazu 2 osob elektrickým proudem. Na místě zasahovala ZZS Broumov, vrtulník LZS Hradec Králové a Policie ČR.
     26.09.2009, 15:39 K požáru hrabanky a suché trávy v prostoru mezi "Třešňovou roklí" a "Zeleným Hájkem" v Broumovských stěnách vyjely jednotky PS Broumov, PS Náchod, SDH Police n.M. Vzhledem k nemožnosti dostat na místo požáru mobilní techniku, bylo hašení provedeno pomocí barelů, okopáváním místa hoření. Při požáru škoda nevznikla.
     04.10.2009, 11:10 PS Broumov vyjíždí do Teplických skal k transportu pacienta. Na místě jsou i členové Skalní záchranné služby a povoláni byli hasiči z JSDH Teplice n.M. Osoba je transportována ze vzdálenosti více jak 3 km.
     17.10.2009, 21:07 Jednotky hasičů PS Broumov, SDH Meziměstí a SDH Vernéřovice pátrají na žádost Policie ČR po zraněném koni v prostoru obce Březová. Celkem tři koně se střetli s projíždějícím vlakem. Jeden kůň byl mrtev na místě, další je zraněn na místě střetu a třetí se nalezl v pořádku o kilometr dál.. Do akce byl zapojen i psovod se psem.
     03.12.2009, 17:20 Hasiči PS Broumov a JSDH Broumov vyjeli k nahlášenému výbuchu garáže v Broumově, ul. K Ráji. Po uhašení požáru, který po výbuchu vznikl, byla v objektu nalezena 1 osoba exitus. Na místě ZZS Broumov a Policie Broumov. Příčinu výbuchu budou zkoumat vyšetřovatelé HZS a Police ČR.